Smart Com Module t.b.v. Service & Onderhoud

Informatie & Voorwaarden voor toepassing

Installatiebedrijf Deurloo BV en U als klant hebben een onderhoudsovereenkomst afgesloten in het kader waarvan Installatiebedrijf Deurloo BV bij U onderhoud verricht aan de CV-installatie, warmtepomp, ventilatieapparatuur en/of zonnepanelen (hierna: "Technische Installatie" genoemd).


In aanvulling op de onderhoudsovereenkomst wenst U als klant, Installatiebedrijf Deurloo BV de mogelijkheid te bieden om een aantal technische gegevens van de Technische Installatie op afstand uit te lezen (hierna: "Monitoringsdienst" genoemd) door middel van plaatsing op de Technische Installatie van een Smart Module.


De Monitoringsdienst is bedoeld om Installatiebedrijf Deurloo BV in staat te stellen de Onderhoudsovereenkomst gerichter en efficiënter voor Klant uit te kunnen voeren.


Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de Monitoringsdienst.


Artikel 1  Bruikleen

Installatiebedrijf Deurloo BV geeft aan Klant de Smart Module in bruikleen voor de duur van de Onderhoudsovereenkomst.


Artikel 2  Installatie en monitoring

2.1  Installatiebedrijf Deurloo BV is verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de Smart Module.

2.2  Klant gaat ermee akkoord dat Installatiebedrijf Deurloo BV de technische gegevens van de Technische Installatie op afstand uitleest. Installatiebedrijf Deurloo BV zal deze uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst.


Artikel 3  Duur

3.1  Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Onderhoudsovereenkomst eindigt en kan daarnaast door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen door schriftelijke opzegging worden beëindigd zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te kunnen worden.

3.2  Nadat deze overeenkomst is geëindigd, zal Klant Installatiebedrijf Deurloo BV in de gelegenheid stellen om de Smart Module te verwijderen.


Artikel 4  Kosten van de Monitoringdienst

Aan de Monitoringsdienst zijn voor Klant geen additionele kosten verbonden. 


Artikel 5  Persoonsgegevens

Installatiebedrijf Deurloo BV zal technische informatie die zij uit hoofde van deze Onderhoudsovereenkomst over de Technische Installatie verstrekt krijgt, voor eigen doeleinden verwerken. Klant accepteert en erkent  dat Installatiebedrijf Deurloo BV de technische informatie verkregen uit de Technische Installatie in geanonimiseerde vorm kan doorgeven aan derden, waaronder fabrikanten, voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.


null